Årsmöte den 11 november 

Den 11 november kl 19 i Tennishallen: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordf och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) verksamhetsberättelse för det gångna året
b) förvaltningsberättelse (balans resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Faställande av medlemsavgifter
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12.Val av:
a) föreningens ordf för en tid av 1 år
b) fyra styrelseledamöter (för en tid av 1 år respektive 2år
c) minst två suppleanter för en tid av 1år
d) två revisorer samt 1st suppleant för en tid av 1år
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordförande
13 Övriga frågor

Nyhetsarkiv